Çerez Örnek

Program Çıktıları

Bitki Koruma Eğitim Programı Çıktıları

 

1.     Temel fen bilimleri, bilişim, matematik ve mühendislik bilimleri ile ziraat mühendisliği alanındaki bilgileri edinme; bu kurumsal ve uygulamalı bilgilerin entegre bir biçimde bitki koruma alanındaki faaliyetlerde ve karmaşık problemlerin çözümünde kullanabilme becerisi. 

2.     Başta bitki koruma olmak üzere, bu disiplin ile ilişkili diğer alanlardaki problemleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında bir başka değişle eldeki imkanlar ve söz konusu alanın mevcut durumu dikkate alınarak belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde, çağdaş teknikler kullanarak yorumlama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini bilme, seçme ve uygulama becerisi.  

3.     Tarımsal alanlarda sıkça görülen hastalık etmenlerini, zararlıları, yabancı otları ve yararlı organizmaları genel olarak mikroskobik ve makroskobik yöntemlerle tanıyabilme, yaygınlık durumları ile zarar/yarar düzeylerini saptayabilme, bitki koruma problemlerinin çözümüne yönelik teknik olarak tanımlanmış mevcut modern önerileri sürdürülebilir tarım, çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutarak seçme ve kullanma becerisi ile birlikte karşılaşılan karmaşık problemlerin veya bu disipline özgü̈ araştırma konularının incelenmesi için  laboratuvar ya da arazi deneme ve deneyleri tasarlama, yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

4.     Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek ve gerekliliklerini yerine getirerek ilgili bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi ile alanı ve bu alan ile ilişkili diğer alanların uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve ayrıca mesleki etik ilkelerini bilme ve bu ilkelere uygun davranma ile toplumsal, çevresel ve ekonomik etkiler ile hukuksal sonuçları konusunda bilinç sahibi olma. 

5.     Bitki Koruma disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde kuramsal ve/veya tasarımlar halinde uygulamaları bireysel olarak ve/veya ekip üyesi olarak yapabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma, fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi 

6.     Bitki koruma alanında risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık   ve ayrıca etkin rapor yazma, yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ